Release details

2019-04-30 15:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Karolinska Development offentliggör årsredovisning för 2018 med en uppdatering om den finansiella situationen

  
STOCKHOLM, SVERIGE - 30 april 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen innehåller en uppdatering om bolagets finansiella situation och en särskild revisorsupplysning avseende antagande om fortsatt drift.

I årsredovisningen ger styrelsen en uppdatering kring de åtgärder som vidtagits för att stärka bolagets finanser. Informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen på sidan 30 och sidan 34 samt Not 1 och lyder:

"Karolinska Development hade per den 31 de­cember 2018, ett utestående konvertibelt lån med ett nominellt värde om 329 miljoner kro­nor och en årlig nominell ränta om 8 procent. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 december 2019 med ett återbetalningsbe­lopp om cirka 484 miljoner kronor (räntan är kumulativ) om det inte konverteras till aktier innan dess. Bolaget har även en utestående kreditfacilitet om 50 miljoner kronor, som för­faller till betalning i november 2019. Bolaget är i behov av ytterligare finansiering före utgång­en av det sista kvartalet 2019 för att finansiera återbetalningen av det konvertibla lånet och utestående kreditfacilitet samt för att säker­ställa bolagets fortsatta drift. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa verksam­hetens behov av finansiering och för diskus­sioner med Sino Biopharmaceutical Limited, som är den största innehavaren av konvertibler samt en större aktieägare i bolaget. Sino Biop­harmaceutical Limited innehar konvertibler i bolaget motsvarande ett nominellt belopp om cirka 273 miljoner kronor och diskussionerna som förs avser en kvittningsemission av Sino Biopharmaceutical Limiteds konvertibler, inklusive upplupen ränta, mot aktier i bolaget. I diskussionerna har Sino Biopharmaceutical Limited skriftligen uttalat:

"Vi, Sino Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resource Limited (ett helägt dotterbolag till Sino Biopharmaceutical Limited) (kollektivt benämnt "Sino Biopharmaceutical") uttrycker härmed att Sino Biopharmaceutical, som innehar konvertibelt lån i Karolinska Development med ett nominellt värde på totalt SEK 272 858 294, har av Karo­linska Development fått förslag på en fullständig konvertering av Sino Biopharmaceuticals innehav av det konvertibla lånet i Karolinska Development och överväger nu seriöst förslaget och utarbetar detaljer för dess implementering med Karolinska Development. Förslaget och vårt slutliga beslut om konvertering av det konvertibla lånet ska godkän­nas av styrelsen för Sino Biopharmaceutical."

Bolaget planerar även för en företrädesemis­sion av aktier till bolagets aktieägare, som ska genomföras under andra halvan av 2019 och har utsett DNB Markets för att bistå med en sådan emission. Bolaget arbetar även med al­ternativa lösningar tillsammans med finansiella institut. Skulle styrelsen inte ha framgång med sina planer att säkra finansieringen, finns det en risk att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. Styrelsen arbetar dock aktivt med lösningar för att hantera finansieringssitua­tionen och ser goda möjligheter till framgång inom en snar framtid och bedömer därför att bolaget fortsatt har möjlighet att genomfö­ra sin kommunicerade affärsplan. Bolagets finansiella rapporter har upprättats med utgångspunkt i att förutsättningar för fortsatt drift föreligger."

Informationen från styrelsen har lett till följande särskilda upplysning från bolagets revisor:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på informatio­nen som lämnas i förvaltningsberättelsen på sidan 30 och sidan 34 samt Not 1 i årsredo­visningen, av vilken det framgår att bolagets tillgängliga likvida medel per den 31 december 2018 inte täcker det finansieringsbehov som behövs för att återbetala den kreditfacilitet och det konvertibellån som förfaller till betal­ning i november 2019 respektive december 2019. Av förvaltningsberättelsen framgår vidare att bolaget är i behov av ytterligare finansiering de närmaste 12 månaderna för att återbetala konvertibellånet och kreditfaciliteten. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig om­fattning finns det en risk för att förutsättning­arna för fortsatt drift inte föreligger. Styrelsens finanseringsarbete pågår och förhandlingar förs med den största konvertibelinnehavaren, inklusive ett förslag om konvertering av konvertiblerna.

Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende."

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 15:00.

KD AR 2018 (Swe)
Apr 30, 2019

HUG#2243035