Release details

2018-05-18 16:31 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Beslut från årsstämma 2018 i CLX Communications AB (publ)

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO:CLX

CLX Communications höll fredagen den 18 maj kl. 14:00 årsstämma i lokalen Horn, Lindhagen mat & möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner rörande företagets vinst eller förlust och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Kjell Arvidsson, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart och Björn Zethraeus. Vidare valdes Bridget Cosgrave som ny styrelseledamot. Erik Fröberg omvaldes som styrelseordförande. Styrelseledamoten Charlotta Falvin hade undanbett sig omval. Som revisor omvaldes Deloitte AB.

Beslut om styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor årligen till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 550 000 kronor årligen till styrelseordföranden. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt med 80 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. För det fall styrelsen beslutar om att inrätta ett ersättningsutskott, beslutade stämman att arvode ska utgå med 20 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 40 000 kronor årligen till ersättningsutskottets ordförande.

Principer för valberedning

Stämman fastställde principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att dessa principer i stort är oförändrade från föregående år.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman fastställde de riktlinjer och villkor för ersättningar till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen. Ersättning ska spegla CLX:s behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och varandes på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av fast grundlön, kort- och långsiktig rörlig ersättning (inklusive eventuella aktierelaterade incitamentsprogram), pension, övriga förmåner och avgångsvederlag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och att sådan emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade att införande ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX-koncernen ("LTI 2018"). LTI 2018 omfattar sex (6) serier av teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI 2018 kan upp till 1 500 000 aktier, vilket motsvarar 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras Vid full teckning ökar Bolagets aktiekapital med 150 000 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta

Odd Bolin
Finansdirektör
CLX Communications AB (publ.)
Mobiltelefon +46 70 428 3173
E-mail odd.bolin@clxcommunications.com

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon +46-72 245 50 55
E-mail thomas.heath@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktaktpersoners försorg den 18 maj 2018 kl 16:30 CEST.
 
HUG#2194011