Release details

2018-05-08 06:30 CEST
 • Print
 • Share Share
no en

Lerøy Seafood Group ASA : Resultat Q1 2018

STERK ETTERSPØRSEL ETTER SJØMAT

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.000 i første kvartal 2018 sammenlignet med MNOK 5.459 i samme periode i 2017. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var MNOK 960 i første kvartal 2018, mot MNOK 1.277 i samme periode i 2017. Lavere høstet volum, samt lavere prisoppnåelse for laks og ørret, er de viktigste drivere for resultatnedgang i første kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2017. Ekskludert inntjening fra Villfangst, tilsvarer dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på NOK 20,8 mot NOK 25,8 i samme periode i fjor.

 • Jeg er tilfreds med resultatet vi oppnår i første kvartal 2018, sier konsernleder Henning Beltestad. Etterspørselen etter sjømat er sterk, og dette har gitt en positiv utvikling i prisene i første kvartal 2018, fortsetter Beltestad.
   
 • Prosessen med å utvikle Lerøy til å bli et helintegrert selskap med både rød- og hvitfisk i vår verdikjede pågår for fullt, forteller konsernleder Henning Beltestad. Jeg er stolt av konsernets dyktige medarbeidere som i alle ledd i verdikjeden jobber målrettet og kontinuerlig for å tilpasse en utvikling som er i takt med kundenes behov, sier konsernleder Beltestad. 

Konsernets tilknyttede selskaper er vesentlig, og uviklingen i dem er positiv. Før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler var inntekt fra tilknyttete selskap MNOK 84 i første kvartal 2018 mot MNOK 63 i samme periode i 2017.

Konsernets resultat før skatt og før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i første kvartal 2018 på MNOK 1.018 mot MNOK 1.294 i samme periode i 2017.

Netto rentebærende gjeld den 31.03.2018 var MNOK 2.293, og egenkapitalgraden var 57,5 prosent.

SEGMENT VILLFANGST

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Havfisk var 22 268 tonn i første kvartal 2018, mot 20 586 tonn i samme periode i 2017. Fangstratene i kvartalet har vært gode. Av hovedarter var fangstvolum i første kvartal 2018, 9 275 tonn torsk, 3 686 tonn sei og 6 545 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 9 425 tonn torsk, 2 841 tonn sei og 7 380 tonn hyse. Sammenlignet med første kvartal 2017 steg gjennomsnittlige priser for alle arter med 11 % i første kvartal 2018, og i perioden steg prisene for torsk og hyse med henholdsvis 12 % og 20 %, mens prisen for sei falt med 1 %.

LNWS' primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer åtte foredlingsanlegg i Norge, fem av anleggene er leid av Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av gode etterspørsel etter sjømat steg råvareprisene gjennom første kvartal 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet.

Segmentet bidro med et driftsresultat på MNOK 178 i første kvartal 2018, sammenlignet med MNOK 158 i samme periode i 2017.

             

 • Havfisk sin nyeste tråler, Nortind, ble levert fra verftet i januar i år og har fungert svært tilfredsstillende, forteller konsernleder Henning Beltestad. Dette, sammen med økt fangstvolum og høyere gjennomsnittlige priser, har bidratt til et godt kvartal for Havfisk, sier Beltestad.
   
 • Bearbeding av hvitfisk i Norge er krevende. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak og gjort investeringer både innen produksjon og på markedssiden for å bedre inntjeningen, men dette er et langsiktig arbeid der det vil ta tid å se betydelige forbedringer, sier Henning Beltestad.

SEGMENT HAVBRUK - sterk prisutvikling gjennom kvartalet.

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 740 i første kvartal 2018, ned fra MNOK 1.047 i samme periode i 2017. Havbruk høstet 38 tusen tonn, sløyd vekt, laks og ørret i første kvartal 2018 som er en nedgang på 13 % fra samme periode i 2017. EBIT/kg falt fra 24,2 kroner per kg i første kvartal 2017 til 19,7 kroner per kg i første kvartal 2018, med lavere oppnådd pris som klart viktigste årsak.

I første kvartal 2018 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 28,4 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 21,8 og NOK 13,2.

 • Vi har fortsatt for høye kostnader i Lerøy Sjøtroll, mens utviklingen i Lerøy Midt og Lerøy Aurora er svært god. Per i dag ventes videre positiv utvikling i uttakskostnader i 2018, der effektene forventes å bli større i andre halvdel av året, forteller Henning Beltestad.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i første kvartal 2018 MNOK 4.690 som er en nedgang på 6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet er negativt påvirket av volatile og raskt stigende spotpriser på hvitfisk, men også på atlantisk laks mot slutten av kvartalet. Driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt fra MNOK 86 i første kvartal 2017 til MNOK 65 i første kvartal 2018.

 • Vi ser at konsernets brede produktportefølje, sammen med vår leveransesikkerhet, produktutvikling, sporbarhet og effektive logistikkløsninger blir stadig mer verdsatt i markedet, forteller konsernleder Henning Beltestad. Et svært volatilt prisbilde pårvirker inntjeningen negativt  i første kvartal 2018, men underliggende utvikling i segmentet er positiv, sier Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Konsernet og norsk havbruksnæring har hatt en positiv utvikling i produksjon av laksefisk gjennom 2017 og så langt i 2018. Dette har gitt noe økt tilvekst som resulterte i noe press på spotprisene for laks og ørret. Konsernet er tett på sluttmarkedet for sjømat, og beskrivelsen fra fjerde kvartal 2017, om fortsatt sterk underliggende etterspørsel etter laks, har gjort seg gjeldende utover i 2018. Markedet for atlantisk laks og sjømat er sterkt.

Konsernet mener det er rom for driftsmessige forbedringer i alle de tre regionene hvor konsernet har havbruksaktivitet. Konsernets investeringer vil gi organisk volumvekst i alle regionene og betydelig reduserte produksjonskostnader i to av regionene. Per i dag forventes et høstet volum i 2018, inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskap, på 179.000 GWT. Slaktevolumet vil av mange årsaker, herunder biologi og markedsvurderinger, kunne avvike fra estimatet, men heller ikke i år forventer vi vesentlige avvik.  

For hvitfisk har utviklingen i 2018 vært god, selv om det fortsatt er vanskelig med industriell utvikling og bearbeiding av hvitfisk i Norge. Situasjonen er påvirket av politiske rammevilkår, men konsernet har en klar ambisjon om at en, under gjeldende vilkår, gjennom bedret markedsarbeid og effektivisering i drift skal øke konkurransekraften og inntjeningen, også i dette ledet av virksomheten. Arbeidet med industriell utvikling av hvitfisk krever tålmodighet, langsiktighet og betydelige investeringer. Slike investeringer krever forutsigbarhet i rammevilkår, og konsernet og dets ansatte har derfor en klar forventning om ro i dette arbeidet i årene som kommer. I fangstleddet er utviklingen så langt i 2018 positiv, og konsernets beste estimat er fortsatt et fangstvolum av hvitfisk og reker i 2018 på om lag 65.000 tonn.

Konsernet opplever at usikkerheten i rammevilkårene til sjømatnæringen i Norge de seneste årene har økt. Det er trist, og uforståelig, at det fra ulike sentrale premissgivere skapes et inntrykk av at norsk havbruks- og hvitfisknæring ikke skaper verdier eller ringvirkninger i norske lokalsamfunn.  Realiteten er at direkte og indirekte verdiskapning fra sjømatnæringene er avgjørende for sysselsetting og bosetting i store deler av det norske samfunnet, ikke minst i kystnære distrikt.  Sjømatnæringen legger igjen betydelig verdier lokalt langs hele norskekysten, og det skal vi, sammen med våre kolleger, gjøre vårt beste for at skal fortsette. Lerøy hadde i 2017 egen aktivitet i om lag 60 kommuner i Norge og investerer årlig milliardbeløp langs hele norskekysten. I 2017 kjøpte konsernet varer og tjenester i Norge, fordelt på 287 ulike kommuner, for omlag 12,5 milliarder kroner. For ytterligere beskrivelse av de betydelige ringvirkningene konsernets aktivitet skaper vises til årsrapporten for 2017.

Sjømatnæringen er Norges nest største eksportnæring, sysselsetter titusenvis og har enorme positive ringvirkninger. Næringen er noe så sjeldent som en globalt konkurransedyktig matprodusent, målt både etter kostnads- og miljømessige parametere. Sjømatnæringen i Norge er svært godt posisjonert til å kunne fortsette den positive utviklingen, men er helt avhengig av at norske myndigheter og politikere i sine reguleringer forstår hva som kreves for at norsk sjømatnæring, over tid, skal være globalt konkurransedyktig.  Konsernet vil fortsatt prøve å bidra til en kunnskapsbasert og samfunnsmessig verdiskapende dialog om behovet for hensiktsmessige rammevilkår i årene som kommer.

Styret forventer per i dag en sterk inntjening også i andre kvartal 2018 og for året 2018 som helhet.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.           

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2190956