Release details

2018-03-23 14:38 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Deflamo AB: Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-03-23
 
Perioden i sammandrag
  • Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 3 829 kSEK (4 170) och för fjärde kvartalet till 935 kSEK (1 113).
  • Rörelsens kostnader avseende 2017 minskade jämfört med föregående år och slutade på -10 340 kSEK (-12 682). För fjärde kvartalet uppgick de till -2 156 kSEK(-3 074)
  • Rörelseresultatet för helåret 2017 uppgick till -13 332 kSEK (-15 482) och för fjärde kvartalet blev resultatet -2 482 kSEK (-3 607).
  • Likvida medel uppgick till 2 112 kSEK (5 075) per den 31 december 2017.
Läs hela rapporten i bifogad pdf.
HUG#2178932