Release details

2017-05-11 06:30 CEST
 • Print
 • Share Share
no en

Lerøy Seafood Group ASA: Q1 2017 Resultat

REKORD PRISER GIR TIDENES RESULTAT FOR LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 1.277 i første kvartal 2017, mot MNOK 584 i samme periode i 2016.

 • Lerøy Seafood Group oppnår den høyeste omsetning og det beste driftsresultat i noe kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning Beltestad. Prisene på laks og ørret har vært svært høye gjennom første kvartal og er den viktigste driveren til konsernets rekordresultat. Uttakskostnadene for laks og ørret er imidlertid fortsatt på et høyt nivå og vi jobber målrettet for å få et lavere kostnadsnivå, sier Beltestad.
   
 • Oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods har gjort LSG til Norges største aktør, og til en betydelig global aktør av hvitfisk. Jeg er imponert over hvordan konsernets ansatte har tilpasset seg ny organisasjonsstruktur parallelt med en rekordhøy salgsaktivitet, fortsetter Beltestad. Starten av 2017 har vært god, og dette lover godt for fremtiden. Vi ser frem til å være med å utvikle hvitfisk markedet videre, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Groups omsetning økte med 43 %, til MNOK 5.459 i første kvartal 2017. Sammenlignet med første kvartal 2016 økte konsernets slaktevolum av laks og ørret med 13 %. Konsernets resultat før skatt og før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i første kvartal 2017 på MNOK 1.294 mot MNOK 592 i samme periode i 2016.

Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 1.106 i kvartalet, og var den 31.03.2017 MNOK 2.327. Egenkapitalandelen på samme tidspunkt var 55 prosent.

NY SEGMENTINNDELING

Fra 1.1.2017 rapporterer konsernet i tre segmenter; Villfangst, Havbruk, samt VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D). Endringen fra 2016 er at de tidligere segmentene VAP (Value-Added Processing) og S&D (Salg og Distribusjon) er slått sammen, da aktivitetene i større og større grad er overlappende.

SEGMENT VILLFANGST

Høsten 2016 oppnådde Lerøy Seafood Group 100 % eierskap i både Havfisk ASA (Havfisk) og Norway Seafoods Group AS (senere endret til Lerøy Norway Seafoods AS). Begge selskapene er konsolidert i Lerøy Seafood Group fra 1. september 2016 og utgjør nå segmentet Villfangst.

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62 breddegrad, noe som tilsvarer over 30 % av totalkvoten for trålflåten.

Totalt fangstvolum i Havfisk var 20.586 tonn i første kvartal 2017, mot 16.169 tonn i samme periode i 2016. Av høstet volum i første kvartal 2017 var 9.425 tonn torsk, 7.380 hyse og 2.841 sei. Sammenlignet med første kvartal 2016 var prisene på torsk opp 9 %, hyse opp 29 %, mens sei er ned 24 %. Gjenværende kvoter per første kvartal for år 2017 er om lag 43.000 tonn, som er på nivå med gjenværende kvote på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Lerøy Norway Seafoods (LNWS) sitt primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet har åtte foredlingsanlegg i Norge, hvor av fem av anleggene leies av Havfisk. LNWS er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge.

Samlet bidro segment Villfangst med et driftsresultat på MNOK 158 i første kvartal 2017.

SEGMENT HAVBRUK - HØYT HØSTET VOLUM

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 1.047 i første kvartal 2017, opp fra MNOK 522 i samme periode i 2016. Havbruk høstet 43.307 GWT laks og ørret i første kvartal 2017 som er en oppgang på 13 % fra samme periode i 2016. EBIT/kg økte fra 13,7 kroner per kg i første kvartal 2016 til 24,2 kroner per kg i første kvartal 2017.

I første kvartal 2017 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 29,8 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 24,1 og NOK 22,1.

 • Det er gledelig å konstatere at prisen for ørret, etter snart tre svært vanskelige år, har bedret seg betydelig. Spotprisen for ørret er i dag høyre enn for laks, men kontrakter gjør at prisoppnåelsen i første kvartal for ørret er marginalt lavere enn for laks, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar. I første kvartal 2017 økte konsernets volum av laks og ørret med 13 % sett i forhold til samme periode i fjor, og kontraktsandelen i første kvartal utgjorde 32 % fortsetter han.
   
 • I et historisk perspektiv er uttakskostnadene for laks og ørret på et svært høyt nivå, og det er spesielt et betydelig potensiale for å redusere kostnader forbundet med å holde seg innenfor myndighetspålagte grenser for lakselus. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak og investeringer for å ta ut dette potensiale, og så langt i 2017 er utviklingen positiv, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i første kvartal MNOK 4.992 som er en økning på 34 % sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før virkelig verdijustering knyttet til biologiske eiendeler er økt fra MNOK 71 i første kvartal 2016 til MNOK 86 i første kvartal 2017. Dette gir en driftsmargin før virkelig verdijustering knyttet til biologiske eiendeler på 1.7 % i første kvartal 2017.

 • Det har vært historisk høy aktivitet i nedstrømsegmentet i første kvartal 2017, forteller konsernleder Henning Beltestad, og konsernet ser positive effekter i markedsarbeidet som følge av oppkjøpet innen hvitfisk, legger han til.
   
 • Lerøy Seafood Group har en klar ambisjon om å drive en kontinuerlig markeds- og produktutvikling, sier konsernleder Henning Beltestad. Konsernet er tett på sluttmarkedet og vi mener at den sterke utviklingen i etterspørselen etter sjømat generelt, og særlig fersk sjømat i forbrukervennlig format, gir oss grunn til optimisme for aktiviteten i årene som kommer, legger han til.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Innenfor produksjon av laks og ørret er konsernet i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og indirekte behandlingskostnader samtidig som en har økende kostnader til forebygging. I 2017 vil kostnader til forebygging trolig stige, mens kostnader forbundet med behandling er forventet å falle.

Det er et betydelig potensiale for reduksjon av behandlingskostnader, og konsernet har en klar strategi og ambisjon om å ta ut dette, men er ydmyk for at det fremdeles er vanskelig å tidfeste når dette vil skje.

Styret og administrasjon har i mange år vært tydelig i sitt syn om behov for endring i regulering i Norge. Det er styrets syn at etterspørselsvekst over tid kanskje er den viktigste driver for global konkurranseevne og økt verdiskaping. Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser. Skal norsk havbruksnæring på 5-10 års sikt beholde sin globale konkurranseevne er det avgjørende at næringen har rammevilkår som legger til rette for vekst i norsk produksjon. Slike rammevilkår må være tuftet på kunnskap om miljømessig bærekraft og verdiskapning. 

Stortingsmeldingen «Pliktsystem for torsketrålere» foreslår betydelige endringer i konsernets rammevilkår innenfor hvitfisk. Styret og administrasjonen er tilfreds med at Regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene for hvitfiskindustrien i Norge, men er ikke tilfreds med forslaget som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag med 20 %. Det er svært viktig for konsernet å beholde sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsing både på sjø og land. Det er ventet et vedtak i Stortinget i løpet av andre kvartal 2017.

For 2017 forventer konsernet i dag et høstet volum av laks og ørret på 180.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper, samt et fangstvolum på i overkant av 60.000 tonn.

Konsernets høstete volum av laks og ørret vil være betydelig lavere i andre kvartal 2017, sammenlignet med både første kvartal 2017 og andre kvartal 2016. Med bakgrunn i redusert volum forventer styret i dag et resultat, før virkelig verdijusteringer, for andre kvartal som er betydelig lavere enn i første kvartal 2017. Samtidig forventer styret at resultatet, før virkelig verdijusteringer, for inneværende år blir bedre enn tilsvarende resultat i 2016.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2103646