Release details

2017-03-30 16:59 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 229 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Bestyrelsen i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

Fredag den 21. april 2017, kl. 10.30

på adressen

   "Address"
     Tuborg Havnepark 15
    2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget bestyrelsesmedlem Søren Scheibye som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1   Beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand, Frederik Rovsing, vil aflægge beretning.

Ad 2   Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

http://www.victoriaproperties.dk/investor/regnskaber.

Ad 3   Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Tabet for regnskabsåret 2016 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2016.

Ad 4   Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer Frederik Rovsing, Christian Bertel Seidelin, Jan Øland og Søren Scheibye opstiller til genvalg.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:

Frederik Rovsing har øvrige bestyrelsesposter:

   Estate Investment A/S (bestyrelsesmedlem)

   Boliga ApS (adm. direktør)

   CRE ApS (direktør)

   CR Ejendom ApS (direktør)

   Rovsing Development ApS (direktør)

   Rovsing Holding ApS (direktør)

   Christian Rovsing A/S (ejer/bestyrelsesmedlem)
   Reel Finans Pantebrevsselskab A/S (bestyrelsesformand)

   FR Holding ApS (ejer/direktør)

   CFR A/S (bestyrelsesformand)

   Euroinvestor.com A/S (adm. direktør)

   Ejendomsselskabet Charlottenlund ApS (direktør)

   Reel invest I p/s (bestyrelsesformand)

Christian Bertel Seidelins øvrige bestyrelsesposter:

   ActionPlanner A/S (bestyrelsesmedlem)

   TG Partners IV P/S under frivillig likvidation (direktør)

   TG Partners V P/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S      (bestyrelsesmedlem)

   Promentum Capital A/S (bestyrelsesformand)

   CBS Holding ApS (direktør)

   Boliga ApS (bestyrelsesformand)

   Euroinvestor.com A/S (bestyrelsesformand)

Jan Øland har øvrige bestyrelsesposter:

   Øland Invest ApS (direktør)

   Reel invest I p/s (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S    (bestyrelsesmedlem)

   Reel Finans Pantebrevsselskab A/S (bestyrelsesmedlem/næstformand)

   Rimeco Finance Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

   Rimeco Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

   Euroinvestor.com A/S (bestyrelsesmedlem)

Søren Scheibye har øvrige bestyrelsesposter:

   CBRS ApS (direktør)

   Reel Finans Pantebrevsselskab A/S (bestyrelsesmedlem)

   Euroinvestor.com A/S (direktør)

   Newsicals ApS (direktør)

   BRS Invest ApS (direktør)

   Scheibye Holding ApS (direktør)

   DinUnderholdning.dk IVS (direktør)

   SSG Invest ApS (direktør)

   Müller-Scheibye Invest ApS (direktør)

Ad 5   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 6   Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

Ad 6.1

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets binavn EuroVic A/S slettes, således at Selskabets vedtægter punkt 1.2 udgår.

Ad 6.2

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets formålsbestemmelse, herunder vedtægternes punkt 2.1 ændres. Selskabets nuværende formålsbestemmelse:

" Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte eller via datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Dette kan inkludere udlåndsvirksomhed samt investeringer i fordringer i denne sammenhæng."

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende formålsbestemmelse og vedtægternes punkt 2.1. erstattes af nedenstående:

"Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte eller via datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Dette kan inkludere udlåndsvirksomhed, investeringer i fordringer, værdipapirer, ejendomme samt pantebreve i denne sammenhæng."

Ad 6.3 
Bestyrelsen stiller forsalg om at følgende retningslinjer for incitamentsaflønning vedtages.

 

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTION OG BESTYRELSE I VICTORIA PROPERTIES A/S

GENERELLE PRINCIPPER:

Formålet med tildelingen af incitamentsaflønning i selskabet er at sikre, at vederlæggelsen af direktionen og bestyrelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige virksomheder, således at selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere.

Tildelingen af incitamentsaflønning sker som udgangspunkt i henhold til individuelle aftaler og under hensyntagen til direktionen og bestyrelsens forventede værdiskabelse for selskabet. I det omfang Victoria Properties A/S ønsker at indgå konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af bestyrelsen og direktionen, skal disse aftaler være underlagt nærværende retningslinjer.

Det er bestyrelsens vurdering, at incitamentsaflønning for medlemmerne i bestyrelsen samt direktionen - motiverer og bidrager positivt til at yde en ekstra indsats, der realiserer selskabets overordnede målsætning om langsigtet såvel som kortsigtet værdiskabelse for dets aktionærer.

PERSONKREDS:

Det er hensigten, at nærværende retningslinjer vil kunne have en for selskabet gavnlig effekt ved at motivere den enkelte direktør eller det enkelte bestyrelsesmedlem yderligere gennem tildelingen af incitamentsaflønninger.

Direktionen og bestyrelsen omfatter udelukkende de direktører og bestyrelsesmedlemmer, der til enhver tid er anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Andre personalegrupper, der ikke er underlagt disse retningslinjer, kan være omfattet af andre incitamentsaflønningsordninger som et led i deres respektive ansættelsesvilkår.

HOVEDBETINGELSER FOR TILDELING AF INCITAMENTSAFLØNNING:

Incitamentsaflønning kan tildeles direktionen eller bestyrelsesmedlemmer som supplement til eller erstatning for den faste aflønning (sidstnævnte gælder kun for bestyrelsesmedlemmer).

Tildelingen af incitamentsaflønning skal ske på sådanne vilkår, at aflønningen er en belønning for en for selskabet lønsom resultatskabelse og dermed fremmende for den fortsatte indfrielse af bestyrelsens og aktionærernes forventninger til direktøren og bestyrelsesmedlemmet.

Incitamentsaflønning kan tildeles en direktør eller et bestyrelsesmedlem på vilkår, således at aflønningen udløses under forudsætning af, at der opnås nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige og/eller ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende eller for selskabet. Direktionen eller bestyrelsesmedlemmer kan tillige tildeles en ordning, der strækker sig over en længere årrække og knytter sig til den daglige indsats og/eller løbende indfrielse af forventede mål og resultater.

MULIGE INCITAMENTSORDNINGER:

De incitamentsaflønninger, som kan tildeles i henhold til nærværende retningslinjer, er aflønninger i form af:

  • Bonusordninger og resultatkontrakter
  • Warrants (tegningsoptioner) og købsoptioner

 

OMFANGET AF INCITAMENTSAFLØNNINGEN:

Værdien af og vilkår for tildelte incitamentsaflønninger forhandles individuelt således, at disse er afstemt i forhold til direktøren eller bestyrelsesmedlemmets øvrige kompensationspakke.

Bonusordninger og resultatkontrakter:

Indgåelse af resultatkontrakter samt bonusordninger, der vil være gældende for et regnskabsår ad gangen, kan kun ske med direktører og kan maksimalt udgøre 50% af den faste løn.

Optioner (warrants eller købsoptioner):

Der skal ikke betales vederlag for tildelte optioner. Nutidsværdien af optionerne opgøres i overensstemmelse med IFRS, og for direktører kan optioner udgøre op til 50 % af den faste løn (sammen med bonusordninger og resultatkontrakter) og for bestyrelsesmedlemmer kan de udgøre det fulde vederlag. 

Tildelte optioner vil kunne udnyttes efter tildeling, eller på et senere tidspunkt fastsat af bestyrelsen, og i op til 5 år efter.

Optioner kan efter bestyrelsens nærmere beslutning honoreres med egne aktier eller ved nyudstedelse.

OFFENTLIGGØRELSE:

Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning vil være tilgængelige på Victoria Properties A/S' hjemmeside.

Ad 7   Eventuelt

Bestyrelsen meddeler, at regnskabet for år 2017 vil blive aflagt i DKK i stedet for EUR.

Ad 8   Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Søren Scheibye bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under punkt 6.1 og 6.2 stillede forslag kræves at forslaget bliver vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Alle øvrige punkter på dagsordenen herunder punkt 6.3 kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

http://www.victoriaproperties.dk/investor.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, http://www.victoriaproperties.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 46.643.580 fordelt i kapitalandele á kr. 10,00. Hver kapitalandel på kr. 10,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. fredag den 14. april 2017, kl. 23.59.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest onsdag den 12. april 2017, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

http://www.victoriaproperties.dk/investor eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

  • give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller
  • afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dksenest onsdag den 19. april 2017, kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside http://www.victoriaproperties.dk/investor.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Rasmus Bundgaard; rb@advokatrb.dk , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside http://www.victoriaproperties.dk/investor.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Rasmus Bundgaard, på e-mail; rb@advokatrb.dk   

København, 30. marts 2017

Bestyrelsen

HUG#2092347