Release details

2017-03-13 16:30 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2017

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 13.3.2017 klo 17.30

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2017

Evli Pankki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 15.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 22.3.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.696.213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635.178 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.331.392 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233.139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Evli Pankki Oyj:n internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 22.3.2017.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukosen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri-Pekka Kaukonen ja jäseniksi Henrik Andersin ja Mikael Lilius.

Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ 

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2087274